Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciVýzkumná skupina vznikla přijetím „Dohody o vědecké spolupráci“ (dále jen „Dohoda“), kterou ke dni 1.6. 2008 za Filosofický ústav AV ČR (dále jen FLÚ) podepsal ředitel PhDr. Pavel Baran CSc. a za Teologickou fakultu Jihočeské univerzity tehdejší děkan Doc. Jiří Kašný, ThD. Podepsáním „dohody“ byla formálním způsobem stvrzena dlouhodobější spolupráce několika pracovníků z Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie FLÚ a některých pedagogů Katedry Filosofie a religionistiky a Katedry systematické a ekumenické teologie TF. Jde o spolupráci, která se na  poli bádání v oblasti teologicky orientované scholastické filozofie ukázala a ukazuje jako velice prospěšná. Osobou odpovědnou za tuto spolupráci ze strany FLÚ byl jmenován vedoucí Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie Dr. Petr Dvořák, ze strany katedry filosofie a religionistiky TF JU se jí stal vedoucí katedry, kterým je v současné době PhDr. Jan Samohýl, Th.D.

 

Činnost Výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky se zaměřuje na pět následujících bodů:
 

 

 

A) systematizace a koordinace badatelských témat v oblasti post-středověké scholastiky a rozdělení úkolů

 

B) navázání stálých kontaktů v  dané badatelské oblasti na mezinárodní úrovni

 

C) společné grantové projekty 

 

 

D) společné publikační aktivity

 

 

E) úsilí o získání výzkumného záměru či jeho „ekvivalentu“

 

 


K hlavním tématickým okruhům badatelské činnosti Výzkumné skupiny patří:

 

 

1) Renesanční italská scholastika (Tommaso de Vio Cajetan, Antonio Trombetta, Sylvester di Ferrara, Paulus Soncinus, Chrysostomus Javellus aj.). Garant: Dr. Efrém Jindráček.

 

 


2) Vztah filosofie a
teologie po konci středověku - Tridentský koncil, reformace a protireformace, tomismus na univerzitě v Salamance  (Francisco de Vittoria, Melchior Cano, Domingo de Soto, Pedro Sotomayor, Francisco Zumel, Dominico Bañez, Bartolomeus Medina, Philipp Melanchton aj.). Garant: Dr. David Svoboda. 

 

 


3) Dílo a vliv osobnosti Francisca Suáreze. Garant: Dr. Daniel Heider.

 


4) Filosofie Tovaryšstva Ježíšova v 16. století (Collegium Conimbricense, Luis de Molina, Francisco de Toledo, Benedictus Pererius, Pedro da Fonseca,  
Gabriel Vázquez aj.). Garant: Dr. Petr Dvořák.
 


5) Raně novověký tomismus, scotismus a jezuitská scholastika 17. a 18. století (Collegium Complutense, Hurtado de Mendoza, Rodrigo de Arriaga, Francisco
Oviedo, Ioannis a Sancto Thoma, Bartolomeo Mastri da Meldola, Thomas Compton-Carleton, John Punch, Juan Caramuel Lobkowitz, Silvestro Mauro, Claude Frassen, Joannes Senftleben, Sebastian Izquierdo, Ludwig Babenstuber, Ludovico de Lossada aj.). Garant: Dr. Daniel Novotný.

 


6) Vztah raně novověké univerzitní filosofie a raně novověké „učebnicové“ filosofie (Thomas Hobbes, René Descartes, Pierre Gassendi, 
Gottfried Wilhelm von Leibniz, Nicolas Malebranche, Baruch Spinoza, John Locke aj.). Garant: Dr. Daniel Heider.
 


7) Protestantská scholastika 17. a 18. století (Bartholomäus Keckermann, Christoph Scheibler, Hugo Grotius, Jakob Thomasius, Abraham Calov, Christian Wolff, Alexander Gottlieb Baumgarten aj.). Garant: Dr. Daniel Novotný.

 

 


8) Scholastika neboli
novoscholastika 19. a 20. století, „transcendentální tomismus“, „existenciální tomismus“ (Joseph Kleutgen, Joseph Gredt, Pedro Descoqs, Étienne Gilson, Jacques Maritain, J. B. Lotz, Josef Maréchal, Vladimír Boublík aj.). Garant: Dr. Tomáš Machula.

 

 


9) „Personalistický tomismus“ 20. století (Karol Wojtyla, Yves Simon, W. Norris Clarke, Robert Spaeman aj.). Garant: Dr. Tomáš Machula. 

 


10) Rozvíjení myšlenek scholastická filozofie v současné analytické filozofii - „analytický tomismus“ (Anthony Kenny, Peter Geach, John Haldane, Alasdair MacIntyre, John Finnis, W. Norris Clarke, Fergus Kerr aj.). Garant: Dr. Petr Dvořák.

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict