Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciDOHODA
o vědecké spolupráci

mezi

Filosofickým ústavem Akademie věd ČR (dále jen FLÚ),

který zastupuje ředitel FLÚ PhDr. Pavel Baran, CSc.

a

Teologickou fakultou Jihočeské univerzity (dále jen TF),

kterou zastupuje děkan doc. Dr. Jiří Kašný Th.D.


1. Účel spolupráce

1.1. FLÚ a TF uzavírají smlouvu o spolupráci v oblasti badatelské práce v oblasti post-středověké scholastiky. Tato problematika se v současnosti dostává do popředí odborného zájmu historiků filosofie a teologie v mezinárodním měřítku a v ČR se jí zabývají především pracovníci z FLÚ a TF. Na TF pak také vychází časopis Studia neoaristotelica, který do značné míry obsahově odpovídá zaměření Centra.

1.2. Spolupráce těchto dvou institucí je vhodná z důvodu úzké souvislosti mezi filosofickou a teologickou problematikou, která je pro oblast scholastiky zvláště významná. Dále je významné zapojení pracovníků FLÚ orientovaných na středověkou problematiku a otevřených novověkým tématům, které na středověké koncepce přímo či nepřímo navazují.

1.3. V rámci FLÚ se touto problematikou zabývají pracovníci Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a v rámci TF pak pracovníci Katedry filosofie a religionistiky a Katedry systematické a ekumenické teologie. Osobami odpovědnými za tuto spolupráci ze strany FLÚ a TF jsou proto vedoucí oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a vedoucí katedry filosofie a religionistiky.

2. Formy spolupráce

Spolupráce obou institucí reprezentovaných jejich zmíněnými součástmi spočívá v následujících bodech:
 

a.systematizace badatelských témat v oblasti post-středověké scholastiky a rozdělení úkolů
b.navázání stálých kontaktů v dané badatelské oblasti na mezinárodní úrovni
c.společné grantové projekty
d.společné publikační aktivity
e.úsilí o získání při další příležitosti Výzkumného záměru nebo Výzkumného centra zaměřeného na post-středověkou scholastiku


3. Témata spolupráce


Z konkrétních oblastí, na které bude kladen hlavní důraz, lze jmenovat:
 

a.Dílo a vliv osobnosti Francisco Suáreze
b.Vztah filosofie a teologie po konci středověku (Tridentský koncil, reformace a protireformace)
c.Novověký tomismus, scotismus a jezuitská scholastika
d.Scholastika devatenáctého a dvacátého století
e.Protestantská scholastika (převážně německá scholastika 17. a 18. století)

4. Podstata a financování spolupráce

4.1. Za tímto účelem se vytváří Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky (dále jen „Výzkumná skupina“; anglický název: The Research Group for the Study of Post-medieval Scholasticism). Výzkumná skupina není samostatným oddělením ani katedrou FLÚ nebo TF. Není organizační jednotkou instituce, ale označením a hlavičkou, pod níž jmenovaná spolupráce obou institucí probíhá. Prostředky a prostor pro práci Výzkumné skupiny představují stávající možnosti, které daným pracovníkům (k počtu a personálnímu obsazení viz Příloha 1.) poskytují FLÚ a TF. Rozšíření prostředků je možné na základě získaných grantových projektů. Pod hlavičkou Výzkumné skupiny pracují pracovníci FLÚ a TF, které jmenují odpovědní vedoucí dvou pracovišť zmiňovaných úvodu dohody. Centrum může mít externí spolupracovníky. Vedoucím Výzkumné skupiny je pracovník jmenovaný vedoucími obou výše jmenovaných součástí FLÚ a TF.

4.2. Práce ve Výzkumné skupině nezakládá žádné mzdové nároky, které by překračovaly úvazky dané pracovními smlouvami na FLÚ a TF. Možné nové úvazky na FLÚ nebo TF v rámci aktivit Výzkumné skupiny jsou možné pouze na základě grantových projektů po dobu jejich řešení, pokud ředitel FLÚ nebo děkan TF nerozhodnou jinak.

5. Časový plán spolupráce

Hlavním organizačním cílem Výzkumné skupiny je příprava a v nejbližším příštím možném termínu získání Výzkumného záměru nebo Výzkumného centra, které by svým tématickým zaměřením a personálním obsazením odpovídalo zaměření Výzkumné skupiny, a které by napomohlo rozvoji studií v této badatelské oblasti.

6. Trvání dohody. 

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let od 1.5. 2008 do 1.5. 2013. Po této době bude na základě zkušeností buď potvrzena, eventuálně rozšířena, nebo naopak nebude obnovena.

6.2. Každá ze stran dohody má právo vypovědět dohodu s platností k prvnímu dni kalendářního roku následujícího roku, v němž bylo vypovězení doručeno písemnou formou.

7. Provádění změn a úprav dohody

Změny této dohody vyžadují oboustranně podepsaný písemný dodatek, který se po podpisu zástupci obou partnerských institucí a stávajícím ředitelem Výzkumné skupiny stává nedílnou součástí původní dohody.

8. Mechanismus jmenování ředitele Výzkumné skupiny

8.1. Ředitel Výzkumné skupiny bude jmenován na každé období pěti let zástupci obou výše jmenovaných institucí.

8.2. Ředitelem na období od 1.5. 2008 do 1.5. 2013 byl jmenován Mgr. Daniel Heider Ph.D.

9.    Ostatní ustanovení

9.1. Dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech exemplářích.

9.2. Dohoda vstoupí v platnost podpisem oprávněných osob všech partnerů.
Praha 1.6. 2008                                         České Budějovice 1.6. 2008

 

 

............................................
PhDr. Pavel Baran, CSc.    
Ředitel Filozofického ústavu
Akademie věd České republiky

..................................................
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.
děkan Teologické fakulty JU

 
 
 ...............................................
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
Ředitel Výzkumné skupiny pro
post-scholastickou filosofii

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict