Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMinulé a současné grantové projekty pracovníků Výzkumné skupiny týkající se post-středověké scholastiky:

GAUK, č. 522,: „Evropské filozofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích“ (2004-2006). Hlavní řešitel: Prof. Stanislav Sousedík.

perfectwatches.me

GAAV, č. KJB 900090701: „Jsoucno a pojem: Raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezovy metafyziky na racionalistické myslitele do Kanta“ (2006-2008). Hlavní řešitel: Dr. Daniel Heider.

GAČR, č. 406/07/0660: „Tradice a perspektivy české tomistické psychologie“ (2007-2009). Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Milan Nakonečný (z pracovníků Výzkumné Skupiny řešitelského týmu je řešitelem Dr. Tomáš Machula).

GAAV, č. IAA 98280801: „Metafyzika v současné analytické filozofii a její spojení s raně novověkou aristotelskou metafyzikou“ (2008-2010). Hlavní řešitel: Dr. Prokop Sousedík (výraznou část řešitelského týmu představují pracovníci Výzkumné skupiny).

Mgr. Daniel Heider, Ph.D.

GAČR, P401/10/0080 - Univerzálie v raně novověké univerzitní filosofii

(doba řešení: 2010-2013)

Tématem projektu je logický, metadyzický a epistemologický aspekt problematiky obecných pojmů (univerzálií). Řešení projektu se zaměřuje na prezentaci a komparaci tří vrcholných představitelů tří významných teologicko-filosofických škol raně novověké scholastiky konce 16. a první poloviny 17. století. Těmi jsou František Suárez za jezuity, Jan od sv. Tomáše za tomisty (dominikány) a Bartoloměj Mastrius za scotisty (františkány).

Daniel Novotný, Ph.D.

GAČR, P401/11/P020 - Spory o irrealitu v poststředověké filosofiii

(doba řešení: 2011-2013)

Projekt se týká výzkumu historických i současných kontroverzí kolem reality a nereality, které jsou jedním z ústředních problémů filozofie. Diskuse o problému realita/nerealita, pod termíny jako jsou ‘jsoucna’, ‘možná jsoucna’ a ‘pomyslná jsoucna’ (entia rationis), dosáhla svého vrcholu v poststředověké scholastické filozofii a té bude věnována podstatná část projektu. Výzkum bude v menší míře sledovat i východiska, vlivy a paralely poststředověké diskuse ve starověku, středověku, novověké a současné filozofii. Projekt je motivován především historicky,  výstupem by měla být série odborných článků k základním scholastickým teoriím nereality v průběhu historie.

 

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

GAČR, P401/12/1704 - Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci

(doba řešení: 2012-2015)

Projekt navazuje na v roce 2010 ukončený grang GA AV ČR "Filosofie a teologie Tomáše Akvinského", v jehož rámci bylo  vydáno (včetně publikací v tisku) 7 knih s komentovanými překlady Tomášových děl a velké množství odborných studií. Projekt se zaměřuje na oblast etiky ctností a soustřeďuje se především na soubor Quaestiones disputatae de virtutibus a komentář ka Aristotelově Etice Nikomachově. Cílem je zmapovat část  Tomášovy etiky, která - na rozdíl od jiných oblastí jeho filosofie - bývá poněkud v potadí zájmu mnoha českých i zahraničních autorů. Dále si chce všimnout Tomášových pokračovatelů v novověké univerzitní filosofii.

Další projekty, které Výzkumná skupina organizuje:

Výzkumná skupina vydává časopis Studia Neoaristotelica, časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filozofii, který je jejím publikačním orgánem.

Organizuje přednášky „České pobočky Společnosti sv. Tomáše Akvinského“ (SITA)

Významným projektem Výzkumné skupiny je založení Mezinárodní „Suareziánské společnosti" (Suárez´s Society), scholastické společnosti pro raně novověkou filosofii se sídlem v Praze. Základním cílem této společnosti, která navazuje na webový podnik „Scholasticon“ prof. Jacoba Schmutze, je systematizace a koordinace badatelských témat a aktivit v oblasti tzv. druhé scholastiky (1500-1800). Cílem společnosti je sdružení jedinců, kteří se věnují zkoumání raně novověké univerzitní filozofie. Garantem tohoto projektu se stal Dr. Petr Dvořák ve spolupráci s prof. Jacobem Schmutzem z Université Paris Sorbonne – Paris IV /t.č. Abú Dhabí.

 

 

Projekt spolupráce mezi Společnou výzkumnou skupinou pro studium post-středověké scholastiky (Filosofický ústav AV ČR a Teologická fakulta Jihočeské univerzity) a Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile

 Obsahem spolupráce mezi Katedrou filosofie na Papežské katolické univerzitě v Santiago de Chile a Společnou výzkumnou skupinou pro studium post-středověké scholastiky bude kulturně-historický fenomén raně novověké scholastiky (16.–18. století), který představuje významné historické dědictví obou zemí. Hlavní tematický okruh spolupráce se bude týkat především metafyziky a logiky různých scholastických „-ismů“ u autorů obou zemí. Významným konkrétním tématem by se měla stát filosofie předního představitele jihoamerické scotistické filosofie Alonsa Briceña O.F.M. Obs. (1587, Santiago de Chile–1669), a to především v kontextu jeho vlivu na některé scotisty působící v českých zemích,z nichž jde především o Bernharda Sanniga (1637–1704). Vedle vzájemné jihoamericko-evropské scotistické „interakce“ bude pozornost věnována také jezuitskému „pojítku“. Je to především filosofie Miguela de Viñas, S.J. (1642–1718), působícího celý život v Santiagu de Chile, jehož jezuitská verze scholastiky významně ovlivnila některé autory 18. století působící v českých zemích. 

 

 Složení spolupracujících skupin

 

Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile

 1.  

  Prof. Dr. Santiago Orrego (vedoucí spolupráce za chilskou stranu), e-mail: sorregos@uc.cl

   

 

Specializace: metafyzika Salamanské školy, historie filosofie v Chile

 

 1.  

  Prof. Dr. Mirko Skarica

 

Specializace: scotismus v koloniích (především Alonso Briceño)

 

 1.  

  Prof. Dr. Giannina Burlando  

   

 

Specializace: filosofie Františka Suáreze (1548-1617), etika a teorie jednání

 

 

 

 

 

Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky (Filosofický ústav AV ČR a Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

 1.  

  Dr. Daniel Heider (vedoucí spolupráce za českou stranu), e-mail: Daniel.Heider@seznam.cz

   

 

Specializace: filosofie Františka Suáreze, metafyzika a epistemologie tomismu a scotismu 17. století

 

 1.  

  Doc. Tomáš Machula  

   

 

Specializace: středověká filosofie, etika raně novověké scholastiky

 

 1.  

  Dr. Petr Dvořák

   

 

Specializace: logika ve scholastické a analytické filosofii

 

 1.  

  Dr. David Svoboda

   

 

Specializace: středověká filosofie (Tomáš Akvinský), raně novověká metafyzika (především tomismus)

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 9. ledna 2013

 

 

Dr. Daniel Heider (FLÚ AV ČR & TF JU)

 

Letter Pontificia Universidad Católicade Chile.pdf

 

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict