Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciGAUK, č. 522,: „Evropské filozofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích“ (2004-2006). Hlavní řešitel: Prof. Stanislav Sousedík.

perfectwatches.me

GAAV, č. KJB 900090701: „Jsoucno a pojem: Raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezovy metafyziky na racionalistické myslitele do Kanta“ (2006-2008). Hlavní řešitel: Dr. Daniel Heider.

GAČR, č. 406/07/0660: „Tradice a perspektivy české tomistické psychologie“ (2007-2009). Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Milan Nakonečný (z pracovníků Výzkumné Skupiny řešitelského týmu je řešitelem Dr. Tomáš Machula).

GAAV, č. IAA 98280801: „Metafyzika v současné analytické filozofii a její spojení s raně novověkou aristotelskou metafyzikou“ (2008-2010). Hlavní řešitel: Dr. Prokop Sousedík (výraznou část řešitelského týmu představují pracovníci Výzkumné skupiny).

Mgr. Daniel Heider, Ph.D.

GAČR, P401/10/0080 - Univerzálie v raně novověké univerzitní filosofii

(doba řešení: 2010-2013)

Tématem projektu je logický, metadyzický a epistemologický aspekt problematiky obecných pojmů (univerzálií). Řešení projektu se zaměřuje na prezentaci a komparaci tří vrcholných představitelů tří významných teologicko-filosofických škol raně novověké scholastiky konce 16. a první poloviny 17. století. Těmi jsou František Suárez za jezuity, Jan od sv. Tomáše za tomisty (dominikány) a Bartoloměj Mastrius za scotisty (františkány).

Daniel Novotný, Ph.D.

GAČR, P401/11/P020 - Spory o irrealitu v poststředověké filosofiii

(doba řešení: 2011-2013)

Projekt se týká výzkumu historických i současných kontroverzí kolem reality a nereality, které jsou jedním z ústředních problémů filozofie. Diskuse o problému realita/nerealita, pod termíny jako jsou ‘jsoucna’, ‘možná jsoucna’ a ‘pomyslná jsoucna’ (entia rationis), dosáhla svého vrcholu v poststředověké scholastické filozofii a té bude věnována podstatná část projektu. Výzkum bude v menší míře sledovat i východiska, vlivy a paralely poststředověké diskuse ve starověku, středověku, novověké a současné filozofii. Projekt je motivován především historicky,  výstupem by měla být série odborných článků k základním scholastickým teoriím nereality v průběhu historie.

 

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

GAČR, P401/12/1704 - Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci

(doba řešení: 2012-2015)

Projekt navazuje na v roce 2010 ukončený grang GA AV ČR "Filosofie a teologie Tomáše Akvinského", v jehož rámci bylo  vydáno (včetně publikací v tisku) 7 knih s komentovanými překlady Tomášových děl a velké množství odborných studií. Projekt se zaměřuje na oblast etiky ctností a soustřeďuje se především na soubor Quaestiones disputatae de virtutibus a komentář ka Aristotelově Etice Nikomachově. Cílem je zmapovat část  Tomášovy etiky, která - na rozdíl od jiných oblastí jeho filosofie - bývá poněkud v potadí zájmu mnoha českých i zahraničních autorů. Dále si chce všimnout Tomášových pokračovatelů v novověké univerzitní filosofii.

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict