Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akci 

 

Projekt spolupráce mezi Společnou výzkumnou skupinou pro studium post-středověké scholastiky (Filosofický ústav AV ČR a Teologická fakulta Jihočeské univerzity) a Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile

 Obsahem spolupráce mezi Katedrou filosofie na Papežské katolické univerzitě v Santiago de Chile a Společnou výzkumnou skupinou pro studium post-středověké scholastiky bude kulturně-historický fenomén raně novověké scholastiky (16.–18. století), který představuje významné historické dědictví obou zemí. Hlavní tematický okruh spolupráce se bude týkat především metafyziky a logiky různých scholastických „-ismů“ u autorů obou zemí. Významným konkrétním tématem by se měla stát filosofie předního představitele jihoamerické scotistické filosofie Alonsa Briceña O.F.M. Obs. (1587, Santiago de Chile–1669), a to především v kontextu jeho vlivu na některé scotisty působící v českých zemích,z nichž jde především o Bernharda Sanniga (1637–1704). Vedle vzájemné jihoamericko-evropské scotistické „interakce“ bude pozornost věnována také jezuitskému „pojítku“. Je to především filosofie Miguela de Viñas, S.J. (1642–1718), působícího celý život v Santiagu de Chile, jehož jezuitská verze scholastiky významně ovlivnila některé autory 18. století působící v českých zemích. 

 

 Složení spolupracujících skupin

 

Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile

 1.  

  Prof. Dr. Santiago Orrego (vedoucí spolupráce za chilskou stranu), e-mail: sorregos@uc.cl

   

 

Specializace: metafyzika Salamanské školy, historie filosofie v Chile

 

 1.  

  Prof. Dr. Mirko Skarica

 

Specializace: scotismus v koloniích (především Alonso Briceño)

 

 1.  

  Prof. Dr. Giannina Burlando  

   

 

Specializace: filosofie Františka Suáreze (1548-1617), etika a teorie jednání

 

 

 

 

 

Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky (Filosofický ústav AV ČR a Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

 1.  

  Dr. Daniel Heider (vedoucí spolupráce za českou stranu), e-mail: Daniel.Heider@seznam.cz

   

 

Specializace: filosofie Františka Suáreze, metafyzika a epistemologie tomismu a scotismu 17. století

 

 1.  

  Doc. Tomáš Machula  

   

 

Specializace: středověká filosofie, etika raně novověké scholastiky

 

 1.  

  Dr. Petr Dvořák

   

 

Specializace: logika ve scholastické a analytické filosofii

 

 1.  

  Dr. David Svoboda

   

 

Specializace: středověká filosofie (Tomáš Akvinský), raně novověká metafyzika (především tomismus)

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 9. ledna 2013

 

 

Dr. Daniel Heider (FLÚ AV ČR & TF JU)

 

Letter Pontificia Universidad Católicade Chile.pdf

 

Významným projektem Výzkumné skupiny je založení Mezinárodní „Suareziánské společnosti" (Suárez´s Society), scholastické společnosti pro raně novověkou filosofii se sídlem v Praze. Základním cílem této společnosti, která navazuje na webový podnik „Scholasticon“ prof. Jacoba Schmutze, je systematizace a koordinace badatelských témat a aktivit v oblasti tzv. druhé scholastiky (1500-1800). Cílem společnosti je sdružení jedinců, kteří se věnují zkoumání raně novověké univerzitní filozofie. Garantem tohoto projektu se stal Dr. Petr Dvořák ve spolupráci s prof. Jacobem Schmutzem z Université Paris Sorbonne – Paris IV /t.č. Abú Dhabí.

Organizuje přednášky „České pobočky Společnosti sv. Tomáše Akvinského“ (SITA)

Výzkumná skupina vydává časopis Studia Neoaristotelica, časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filozofii, který je jejím publikačním orgánem.

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict