Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. Petr Dvořák Ph.D. (FLÚ)


Monografie

Dvořák, P., Peroutka, D., Tomala, O., Modality v analytické metafyzice, Filosofia, Praha 2011. ISBN 978-80-7007-326-1

Dvorak, P., Schmutz, J. (vyd.),
Juan Caramuel: The Last ScholasticPolymath. Filosofia, Praha 2008, ISBN 978-80-7007-283-7

Dvořák, P., Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Krystal OP, Praha 2007. ISBN: 978-80-85929-96-6 

Dvořák, P., (vyd.) Analogie ve filozofii a teologii,
CDK, Brno 2007. ISBN 978-80-7325-115-4

Dvořák, P., Novák, L., Úvod do logiky aristotelské tradice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2007. ISBN: 978-80-7040-959-6 (učebnice)

Dvořák, P., Jan Caramuel z Lobkovic:
Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. Oikumené, Praha 2006. ISBN: 80-7298-179-X

Články aj. watchesnotable.com

Dvořák, P., \"Caramuel\'sMiddleWaybetweenMolinism and Thomism on FutureContingents:, in: Un\'altra modernità. Juan CaramuelLobkowitz (1606-1682): enciclopedia e probabilismo. D. Sabaino, P. C. Pissavino (vyd.),
Edizioni ETS, Pisa 2012, s. 85-96. ISBN: 9788846733429.

Dvořák, P., \"Sannigovo scotistické řešení problému slučitelnosti Božího poznání nahodilé budoucnosti a lidské svobody\", in:Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, P. Hlaváček (vyd.), Filosofia, Praha 2012, str. 130-145. ISBN: 978-80-7007-383-4.

Dvořák, P., \"Důkaz neexistence nadpřirozeného činitele. Filosofická argumentace v Dawkinsově Božím bludu\", in: Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud, J. Hanuš, J. Vybíral, (vyd.), CDK,
Brno 2010, str. 11-35. ISBN: 978-80-7325-212-0

Dvořák, P., \"Analogy in Thomism\", in: Logic in ReligiousDiscourse, Andrew Schumann (ed.), OntosVerlag, Heusenstamm 2010, str. 164-191, ISBN 978-3-86838-061-3

Dvořák, P., \"TheLogicofPropositions De fide in Early Modern Jesuit Thought\", in: Theology and Early ModernPhilosophy (1550-1750), S. Knuuttila, R. Saarinen (eds.), Finnish Academy of  Science and Letters, Helsinki 2010, str. 17-28.ISBN 978-951-41-1041-2

Dvořák, P., \"Science and Philosophy in Rudolphine Prague\", in
Society and Information and Communication – Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts, Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, Argentina, Buenos Aires 2009, str. 29-31. ISBN: 978-987-25203-0-4

Dvořák, P., \"Relational Logic of FranciscusToletus and Petrus Fonseca\", Forum Philosophicum, sv. 14, č. 1/2009, str. 87-99. ISSN: 1426-1898

Dvořák, P., \"Teologický determinismus plynoucí z Boží příčinnosti a jeho predeterminacionistické řešení v raně novověké scholastice\", Aither: Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, č. 1, roč. 1/2009, str. 63-77. ISSN: 1803-7860

Dvořák, P., \"Jean Lallemandet\", in DictionaryofSeventeenth-centuryFrenchPhilosophers, L. Foisneau (vyd.), Continuum
International Publishing, New York 2008. ISBN-10: 0826418619, ISBN-13: 978-0826418616


Dvořák, P., \"Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy\", Jednota a mnohost, M. Jabůrek (vyd.), CDK, Brno, 2008, str. 272-279. ISBN 978-80-7325-165-9

Dvořák, P., \"FormalLogic in Juan Caramuel, in P. Dvořák, J. Schmutz (vyd.),JuanCaramuel: The Last ScholasticPolymath, Filosofia, Praha 2008, str. 31-44. ISBN 978-80-7007-283-7

Dvořák, P., \"Caramuel z
Lobkovic, Juan\", Biografický slovník českých zemí, 9. sešit, Libri, Praha 2008, str. 385-86. ISBN 978-80-7277-366-4


Dvořák, P., \"RelationalLogicofJuanCaramuel\", in D.M. Gabbay, J. Woods (vyd.), Handbook oftheHistoryofLogic: Mediaeval and RenaissanceLogic, díl 2, North-Holland, Amsterdam 2008, str. 645-666. ISBN-10: 0444516255

Dvořák, P., \"Freedom and Necessity\", Studia neoaristotelica,  ročník 4 (2007), č. 2,  str. 173-184, ISSN 1214-8407

Dvořák, P., \"Sémantika analogie u Tomáše a v tomismu\", in: Analogie ve
filosofii a teologii, vyd. Petr Dvořák, CDK, Brno 2007, str. 91-106. ISBN 978-80-7325-115-4


Dvořák, P., \"The Ontological Foundation of Possibility: AnAristotelianApproach\", Organon F, č. 1, roč. 14 (2007), str. 72-83. ISSN 1335-0668

Dvořák, P., \"Doslov\", in: J. P. Ondok, Řeč o Bohu: Metody analytické filosofie v teologii, CDK, Brno 2006, str. 148-152. ISBN 80-7325-102-7

Dvořák, P., \"Aposteriorní modální důkazy Boží existence\", Studia Theologica, sv. 24, č. 2, roč. 8 (léto 2006), str. 91-97. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., \"SomeThomists
on Analogy\", Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, č. 1, roč. 3 (2006), str. 28-35. ISSN 1214-8407


Dvořák, P., \"Univerzální preskriptivismus R. M. Hara\", Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, č. 1, roč. 3 (2006), str. 56-61. ISSN 1214-8407

Dvořák, P., \"Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu\", Teologie a Společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, č. 4, roč. 4 (12) (2006), str. 16-22. ISSN 1214-0740

Dvořák, P., \"The Logic and Semantics of Modal Propositions in Juan Caramuel\", Acta
Comeniana, č. 19 (XLIII) 2005, str. 105-115. ISSN 0231-5955


\"Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle. Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákoně a hledání univerzality\", Salve. Revue pro teologii a duchovní život, č. 4, roč. 15 (2005), str. 7-23. ISSN 1213-6301

Dvořák, P., „Ad „Filozofie a náboženská zvěst““, Studia Theologica, sv. 20, č. 2, roč. 7 (léto 2005), str. 70-71. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., „Ke Gahérově analýze Tomášovy „Druhé cesty““, Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filozofii, č. 2, roč. 2 (2005), str. 111-117. ISSN 1214-8407

Dvořák, P., „Molinistická teorie vztahu Božího předvědění a lidské svobody v pozdní scholastice a dnešní analytické filozofii“, Filozofický časopis, č. 4 roč. 52 (2004), str. 545-557. ISSN 0015-1831

Dvořák, P., „O vztahu věřeného, filozofie a teologie“, Studia theologica, sv. 18, č. 4, roč. 6 (zima 2004), str. 53-58. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., „K modálnímu ontologickému důkazu“, Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filozofii č. 1-2, roč. 1 (2004), str. 33-69. ISSN 1214-8407
Dvořák, P., „Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie“,Acta Společnosti Tomáše Akvinského, č. 2 (2004), str. 15-35. ISSN 1213-9130

Dvořák, P., „O povaze predikace: Odpověď na poznámky prof. Sousedíka“, diskuse (se S. Sousedíkem),  Acta Společnosti Tomáše Akvinského, č. 2 (2004), str. 40-43. ISSN 1213-9130
Dvořák, P., \"Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic\", Teologie a společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, č. 6 (2004), str. 35-37. ISSN 1214-0740
Dvořák, P., \"Bocheňského logika náboženství\", in: Metoděj Habáň a český tomismus: K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století, vyd. P. Dvorský, VUP, Olomouc 2003, str. 115-117. ISBN 80-244-0712-4

Dvořák, P., \"Číslo ve druhé scholastice\", in: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci: soborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, vyd. Lenka Karfíková a Zbyněk Šír, CDK, Brno 2003, str. 43-50. ISBN 80-7325-018-7

Dvořák, P., \"Kritika tomistického řešení vztahu Boží determinace a lidské svobody z hlediska dnešní analytické filozofie\", Studia theologica, sv. 11, č. 1, roč. 5 (2003), str. 47-53. ISSN 1212-8570

Dvořák P., \"John Caramuel on FutureContingents\", in: Bene scripsisti...filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Filosofia, Praha 2002, str. 191-207. ISBN 80-7007-158-3

Dvořák, P., \"Identita nosičů pravdivostní hodnoty v pozdní scholastice\", in:Úvahy o pravdivosti, vyd. J. Nosek, Filosofia, Praha 2001. ISBN 80-7007-154-0

Dvořák P., \"Esencialismus v teorii možných světů\", Studia theologica, sv. 3, č. 1, roč. 3 (2001), str. 36-44. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., \"John Caramuel and thePossibleWorldsTheory\", Acta Comeniana, č. 14 (XXXVIII) (2000), str. 87-97. ISSN 0231-5955.

Dvořák, P., \"Diskuse: Ukončení diskuse\", Distance: Revue pro kritické myšlení č. 3, roč. 3 (2000), str. 65-68. ISSN 1212-7833

Dvořák, P., \"Diskuse: Logika důkazů Boží existence\", Distance: Revue pro kritické myšlení, č. 2, roč. 3 (2000), str. 70-78. ISSN 1212-7833

Dvořák, P., Sousedík, S., \"Diskusní čtyřhra: Problém dokazování Boží existence\", Distance: Revue pro kritické myšlení, č. 4, roč. 2 (1999), str. 59-65. ISSN 1212-7833
Dvořák P., \"Metafora a jazyk víry\", Teologický sborník, č. 2 (1998), str. 20-31. ISSN 1211-808

Dvořák, P., \"Anselmův důkaz Boží existence v soudobé analytické filozofii\",Teologický sborník, č. 3 (1997), CDK Brno, str. 81-88. ISSN 1211-3808

Nepublikovaná diplomová práce Ontologický důkaz boží existence v reflexi soudobé analytické filozofie, MU Brno 1997. Ohlas in: S. Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Vyšehrad, Praha 1997, s. 207.

Skriptum Základy filozofie, IES, ETF UK Praha 1998, 1999, 2000. Interní výukový materiál.

Recenze

Dvořák, P, „Leo Elders: Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského: Přirozenost, vesmír, člověk“, Filozofický časopis, č. 2 (2004), str. 324-326. ISSN 0015-1831

Dvořák, P., \"Wittgenstein a teologie\", Teologický sborník, č. 2 (1995). ISSN 1211-3808

Překlady

Haight, R., \"Hřích a milost\", in: Systematická teologie 2: římskokatolická perspektiva, CDK, Vyšehrad, Brno, Praha1998.

Holleman, W. L., \"Od kulturní nadvlády ke kulturní celistvosti\", Teologický sborník, č. 3 (1997).

Echlin, E., \"Křesťanské zelené dědictví-svět jako stvoření\", Teologický sborník,č. 3 (1996).

Dulles, A., \"Víra a zjevení\", in: Systematická teologie 1: římskokatolická perspektiva, CDK Brno 1996; 2. vyd., CDK, Vyšehrad, Brno, Praha 1998.

 

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict