Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciDoc. Mgr. Daniel Heider Ph.D. (TF a FLÚ)

a) VĚDECKÉ MONOGRAFIE

1. D. HEIDER, Suárez swiss made replica watches pureintime.me Swiss Replica Watches a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální  jednotu k druhům transcendentální jednoty, Filosofia, Praha, 2011, 480 stran, ISBN 978-80-7007-328-5.

2.  Daniel HEIDER, Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francisco Suárez S.J. (1548-1617), João Poinsot O. P. (1589-1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. Conv. (1602-1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600-1676), Bochumer Studien zur Philosophie 54, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia, 2014, 344 stran. ISBN 978 90 272 1464 5.

b) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V ZAHRANIČNÍCH RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

1. D. HEIDER, „John Poinsot (1589–1644) on the Universale Materialiter Sumptum: A Dual Viewpoint“, The Modern Schoolman 89/1–2, January and April 2012, 45–61,ISSN 0026-8402 (print),  ISSN 2164-0726 (online).

2. D. HEIDER, „The unity of Suárez´s metaphysics“, Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale34, 2009, 475–505, ISBN: 978-88-7115-656-9, ISSN: 0391-2566.

3. D. HEIDER, „Suárez on the Concept of Being. Is Suárez´s Concept of Being Analogical or Univocal?“, American Catholic Philosophical Quarterly 81/1, Winter 2007, 21–42, ISSN 1051-3558 (print), ISSN 2153-8441 (online).

c) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V TUZEMSKÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

1. D. HEIDER, „Problematika univerzálií v první a druhé scholastice“, Studia Neoaristotelica, Univerzálie ve scholastice, Supplement I, TF JU, České Budějovice, 2012, 11–31. ISSN 1214-8407 (print),  ISSN 1804-6843 (online).

2. D. HEIDER, „Teorie společné přirozenosti ve druhé scholastice“, Studia Neoaristotelica, Univerzálie ve scholastice, Supplement I, TF JU, České Budějovice, 2012, 208–233, ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

3. D. HEIDER, „Suárezova teorie poznání a její vztah k tomismu“, Filosofický časopis 59/6, 2011, 865–896, ISSN 0015-1831.

4. D. HEIDER, „K objektivnímu bytí u Suáreze. Poznámka ke studii Jana Palkosky ´Descartova ontologie mentální reprezentace a otázka Suárezova vlivu´“, Studia Neoaristotelica 8/1, 2011, 95–105, ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

5. D. HEIDER, „The nature of Suárez´s Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains“, Studia Neoaristotelica 6/1, 2009, 99–110, ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

6. D. HEIDER, „Suárez on material substance. Reification of intrinsic principles and the unity of material composites“, Organon F 15/4, 2008, 423–438,ISSN 1335-0668.

7. D. HEIDER, „Analogie vnitřní atribuce jako možné řešení nejasností v Aristotelově pojetí blaženosti v Etice Níkomachově“, Studia Neoaristotelica 4/2, 2007, 143–157, ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

8. D. HEIDER, „Karteziánský kruh a některá jeho možná řešení“, Studia Theologica 8/1, 2006, 22–44, ISSN 1212-8570.

9. D. HEIDER, „Sortální termíny a problém identity. Neoaristotelismus v současné analytické metafyzice“, Filosofický časopis 2/53, 2005, 167–194, ISSN 0015-1831.

10. D. HEIDER, „Suárez über das Individuationsprinzip der Akzidenten in dem Licht des thomistischen Lösung“, Acta Commeniana et Historica 19, 2005, 71–90, ISSN 0231-5955.

11. D. HEIDER, „Suárezova kritika tomistického principu individuace“, Filosofický časopis 4/52, 2004, 591–607, ISSN 0015-1831.

12. D. HEIDER, „Leibnizova Disputatio Metaphysica de Principio Individui a F. Suárez“, Studia Neoaristotelica 1/1-2, 2004, 101–123. ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).


1) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V ZAHRANIČNÍCH KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH NEBO ZAHRANIČNÍCH SBORNÍCÍCH

1. D. HEIDER, „Abstraction, Intentionality, and Moderate Realism: The Ontology and Epistemology of Universals in Francisco Suárez and John Poinsot“, in Hircocervi, Goat-Stags, and Other Metaphysical Oddities: Essays in Honour of John Doyle, V. Salas (ed.), Marquette university press, Milwaukee, 2013, forthcoming.

2. D. HEIDER, „Suárez on the metaphysics and epistemology of universals“, in A Companion to Francisco Suárez, V. Salas, R. Fastiggi (ed.), Brill, Leiden, 2013, forthcoming.

3. D. HEIDER, „Suárez and Javellus on transcendentals and divisions of being“, in Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo, XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale,Palermo, 17-22 settembre 2007, A. Musco et al (ed.), Officina di Studi Medievali, Palermo, 2012, 849–859, ISBN 978-88-6485-051-1.

4. D. HEIDER, „The Role of Trinitarian Theology in Universals. Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673) and Bonaventura Belluto (1600-1676)“, in Herausforderung durch Religion? Begegnungen der Philosophie mit Religionen in Mittelalter und Renaissance, G. Krieger (ed.), Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg, 2011, 268–284, ISBN 10: 3-8260-4425-8, ISBN 13: 978-3-8260-4425-0.

5. D. HEIDER, „The refusal of the modernist interpretation of Suarezian metaphysics. Was Descartes in his Criticism right about Suárez´s Conception of the Possibles and Eternal Truths?“, in Aufbruch ins moderne Europa – Philosophie zwischen 1400–1700, H. Busche, S. Hessbrueggen-Walter (ed.), Felix Meiner, Hamburg, 2011, 1154–1168. ISBN 978-3-7873-2131-5.

6. D. HEIDER, „Bartholomew Mastrius (1602–1673) and John Punch (1599 or 1603–1661) on the Common Nature and Universal Unity“, in Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 2010, Philosophy and Language, R. E. Houser (ed.), vol. 84, 2011, 145–166, ISBN 13: 978-1-889680-90-3, ISBN 1-889680-90-7.

7. D. HEIDER, „Pedro Hurtado de Mendoza´s (Mis)interpretation of Aquinas“,in Francisco Suárez and his legacy. The impact of Suárezian metaphysics and epistemology on modern philosophy, M. Sgarbi (ed.), Vita e Pensiero, Milano, 2010, 105–140, ISBN 10: 88-343-1995-8, ISBN 13: 978-88-343-1995-6.

8. D. HEIDER, „Metaphysics of Universals in John Poinsot´s Material Logic“, in Thomas Aquinas and Thomism Today, H. K. Bulscú (ed.), Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2010, 151–162, ISBN 978-963-236-285-4.


2) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V TUZEMSKÝCH KOLEKTIVNÍCH MONOGRAFIÍCH NEBO DOMÁCÍCH SBORNÍCÍC

1. D. HEIDER, „Erasmus a jeho vztah ke scholastice“, in Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, T. Nejeschleba, J. Makovský (ed.), CDK, Brno, 2013, 125–136 (zatím bez ISBN).

2. D. HEIDER, „Filip Fabri O.F.M. Conv. (1564–1630) o společné přirozenosti ve Philosophia naturalis (1602) a kritická odpověď Bartoloměje Mastria O.F.M. Conv. (1602–1673)“, in Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 5 – Historia Franciscana IV.), P. Hlaváček et al. (ed.), FF UK & Filosofia, Praha, 2012, 114–129, ISBN (FF UK) 978-80-7308-436-3, ISBN (Filosofia) 978-80-7007-383-4.

3. D. HEIDER, „Reifikace hylemorfických principů, substanciální jednota člověka a nesmrtelnost lidské duše ve filosofii F. Suáreze“, in Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová (ed.), CDK, Brno, 2011, 139–152, ISBN 978-80-7325-247-2.

4. D. HEIDER, „Joannes Senftleben on the Possibles, Essences and Eternal Truths, The Reception of Suarezian Metaphysics in Senftleben´s Philosophia Aristotelica universa“, in Bohemia Jesuitica 1556–2006, P. Čemus (ed.), Karolinum, Praha, 2010, 573–587, ISBN 978-80-2461-755-8.

5. D. HEIDER, „Suárez o transcendentálním Jednu a Mnohém“, in Jednota a Mnohost, sborník z mezinárodní Konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse, M. Jabůrek (ed.), CDK, Brno, 2008, 276–287, ISBN 978-80-7325-165-9.

6. D. HEIDER, „F. Suárez a J. Senftleben: Reifikace první látky“, Slánské Rozhovory: Španělsko, Slaný, 2004, 37–42 (bez ISBN).

7. D. HEIDER, „Substancialita a analytická filosofie. Neoaristotelské motivy v současné analytické filosofii“, in Sborník Katolické teologické fakulty, sv. 6, M. Mikulicová, P. Kubín (ed.), Karolinum, Praha, 2004, 320–345, ISBN 80-246-0757-3.


e) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V UNIVERZITNÍCH AKTECH A OSTATNÍCH TUZEMSKÝCH ČASOPISECH

1. D. HEIDER, „Některé rysy Suárezovy metafyziky na pozadí kritiky jeho předchůdců“, Teologické studie 1/2004, České Budějovice, 32–43, ISSN 1213-5917.

2. D. HEIDER, „Některé předpoklady a problémy René Descarta na jeho cestě ke ´cogito´ a ´cogito´ u Tomáše Akvinského“, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica IV, 2000, 231–239, ISBN 80-244-0096-0, ISSN 1212-1207.


f) UČEBNÍ TEXTY (UČEBNICE, SKRIPTA), PŘEKLADY UČEBNÍCH TEXTŮ

1. D. HEIDER, překlad a „Úvod“: Tomáš Akvinský, De Principiis naturae (O principech přirozenosti), Studia Neoaristotelica 7/2, 2010, 181–196, ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

2. D. HEIDER et al., překlad: Josef Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Krystal OP, Praha, 2009, část „Metafyzika obecná“, 333–396, ISBN 978-80-8718-309-0.

3. D. HEIDER, Kdo byl František Suárez? Život a dílo „Vynikajícího doktora“, Studijní texty Centra Aletti XLIII, Refugium, Olomouc, 2009, 117 stran, ISBN 978-80-7412-024-4.

4. D. HEIDER, elektronická skripta „Ontologie“
[http://www.tf.jcu.cz/katedry/kfi/vyuka/humanistika/systematicka_filosofie]


1) EDIČNÍ ČINNOST

1. D. HEIDER, D. SVOBODA (ed.), Univerzálie ve scholastice, Studia Neoaristotelica, Supplement I, Teologická fakulta JU, České Budějovice, 2012, 288 stran, ISBN 978-80-7394-371-4 (print), ISBN 978-80-7394-372-1 (online), ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

2. D. HEIDER (Guest editor), The Modern Schoolman, vol. 89, number 1–2, 115 stran, ISSN 0026-8402 (print), ISSN 2164-0726 (online).


2) VĚDECKÁ RECENZE

1. M. HANKE, Jan Buridan a nominalistická teorie racionality. Studie k možnostem scholastické logiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2011, ISBN 978-80-244-2923-6.

1) POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY, ROZHOVORY, ZPRÁVY

1. D. HEIDER, T. MACHULA, „Teologové a filosofové na téma poststředověká scholastika“, in Akademický Bulletin AV ČR, únor 2009, ISSN 1210-9525.

2. D. HEIDER, J. GABRIEL, „Proč by nás mohl zajímat František Suárez?“, in Akademický Bulletin AV ČR, prosinec 2008, ISSN 1210-9525.

3. D. HEIDER, J. REGNER, „Kdo byl František Suárez?“ (23. srpna 2009), in [http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=446].

4.D. HEIDER, „Zpráva o filosoficko-teologické sekci konference Jezuité v českých zemích Bohemia Jesuitica 1556-2006“, Filosofický časopis 56/4, 2006, 629–632, ISSN 0015-1831.

5. D. HEIDER, „Karel Floss–syntéza, jednota a renesanční šíře“, in Filosofia kai synousia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, P. Dvorský (ed.), Olomouc 2002, 63–65, ISBN 80-244-0459-1.


2) RECENZE

1. D. HEIDER, Michael Renemann, Gedanken als Wirkursachen. Francisco Suárez zur geistigen Hervorbringung (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 49). Amsterdam/Philadelphia: B. R. Grüner 2010, IX, 173 pp., Archiv fuer Geschichte der Philosophie 95(1), 2013: 115–122

2. D. HEIDER, Úvod do metafyziky, B. Carr, Studia Neoaristotelica 1/2005, 145–153, ISSN 1214-8407 (print), ISSN 1804-6843 (online).

3. D. HEIDER, An Introduction of philosophy of mind, E. J. Lowe, Filosofický časopis 51/6, 2003, 1035–1044, ISSN 0015-1831.

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict